Nieuchronny wzrost płac w sektorze drzewnym

 

Wynagrodzenia w branży drzewnej, podobnie jak w całym sektorze przedsiębiorstw, rosną od ponad dekady. Nie wynika to jedynie ze wzrostu płacy minimalnej, gdyż pracownicy produkcyjni od dawna oczekują zarobków ponad tę kwotę. W branży drzewnej i meblarskiej pracuje coraz więcej specjalistów, a najlepiej wynagradzani i premiowani są operatorzy CNC.

Aby porównać zarobki na poszczególnych stanowiskach produkcyjnych w branży drzewnej, warto pozyskać ogólny obraz tego, jak kształtowały się zarobki w sektorze przedsiębiorstw w ostatnich latach. Wzrostu zarobków nie należy też oceniać nominalnie, gdyż 3000 zł wypłacane pracownikowi w 2010 r. po dziesięciu latach ma dla niego inną wartość. Ze względu na rosnącą inflację wartość nabywcza pieniądza spada. 

Przedstawione poniżej dane dotyczące zarobków podawane są w kwotach brutto, a źródłem informacji są dane statystyczne z GUS-u, a także, w dalszej części, informacje ze strony pracuj.pl.

Choć od 11 lat zarobki systematycznie rosły, to większą dynamikę odnotowaliśmy od roku 2015. Porównując ten wskaźnik w IV kwartale w badanych latach, średnio wynagrodzenia rosły r/r o 4,7%. Warto jednak zwrócić uwagę, że w 2012 r. było to np. 2,5%, w 2013 r. – 3,7%, w 2014 r. – 3,3%, ale już w 2017 r. dynamika wystrzeliła do 7,48%. W 2018 r. dynamika była niewiele niższa, by w 2020 r. wrócić do poziomu 4,9%, czyli wielkości powyżej inflacji.

Sytuacja wynagrodzeń w branży produkcji wyrobów z drewna w badanych latach była analogiczna jak w całym sektorze produkcyjnym. Odnotowano regularny wzrost z wyraźnym skokiem dynamiki od 2015 r. Średnia dynamika wzrostu wynagrodzeń za okres 11 lat wyniosła 5,7% o 1 p.p. więcej niż w całym sektorze.

Zauważalne jest jednak to, że wynagrodzenia w zakładach drzewnych w analizowanym okresie były niższe niż w sektorze produkcji ogółem. W 2010 r. przeciętne zarobki w branży produkcji wyrobów z drewna stanowiły około 72% przeciętnych zarobków dla sektora przedsiębiorstw. W 2020 r. było to już 78%. Może mieć na to wpływ automatyzacja wielu procesów w branży, które powodują, że zamiast zatrudniania do prostych, gorzej płatnych prac, w przemyśle drzewnym powstaje więcej miejsc pracy dla lepiej opłacanych specjalistów. 

 

Zarobki w branży produkcji mebli

Branża produkcji mebli również podążała według trendu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. W całym okresie kształtowały się one też na bardzo podobnym poziomie jak w branży produkcji wyrobów z drewna. Średnia dynamika wzrostu w okresie 11 lat w meblarstwie wyniosła 5,9%. Kształtuje się ona więc na poziomie o 0,2 p.p. wyższym niż w branży produkcji wyrobów z drewna i na poziomie o 1,2 p.p. wyższym niż w całym sektorze przedsiębiorstw. 

Wzrost wynagrodzeń pozytywnie świadczy o sytuacji przedsiębiorstw, ale też docenianiu roli, jaką pełnią pracownicy w zakładach. W 2010 r. wynagrodzenia pracowników produkcji mebli stanowiły 72% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, natomiast w 2020 r. było to już 81%. 

 

Aktualne przeciętne zarobki w wybranych zawodach

Przeciętne wynagrodzenie dla branży nie odzwierciedla zarobków na poszczególnych stanowiskach. Dlatego w dniu 24 lipca 2021 r., dzięki funkcjom dostępnym na portalu pracuj.pl, przeprowadziliśmy weryfikację, jak przeciętne wynagrodzenia kształtują się aktualnie na konkretnych stanowiskach w badanych branżach. Wyniki pochodzą z badania ankietowego przeprowadzonego przez serwis na internautach. Wynagrodzenia dla poszczególnych zawodów były następujące:

  • Stolarz meblowy – 4100 zł brutto,
  • Stolarz – 4000 zł brutto,
  • Tapicer – 4400 zł brutto,
  • Operator maszyn CNC – 4500 zł brutto.

Na powyższych stanowiskach aż w 97% zatrudnieni są mężczyźni. Najmniej kobiet pracuje jako stolarz meblowy (1%) i operator maszyn CNC (1%), natomiast na stanowisku tapicera zatrudnionych jest 6% kobiet.

Większość badanych pracowników z branży drzewnej zatrudnionych jest w oparciu o umowę o pracę. Taką formę zatrudnienia deklaruje 95% operatorów CNC, 91% stolarzy meblowych oraz 88% stolarzy. 

W każdym z tych zawodów pracownicy zadeklarowali różne dodatkowe benefity, wśród których można znaleźć bony towarowe, ubezpieczenie na życie, świadczenia socjalne czy nawet służbowy samochód do celów prywatnych albo karty prepaid.

Pięćdziesiąt trzy procent operatorów maszyn CNC oświadczyło, że oprócz pensji otrzymują comiesięczną premię. Podobne motywacje dostaje 40% tapicerów, a już tylko 19% stolarzy i 11% stolarzy meblowych. 

 

Co widzi pracownik, a co pracodawca?

Zatrudniając pracownika, określa się w umowie kwotę brutto jako podstawę, która co miesiąc będzie wypłacana pracownikowi. Jednak nigdy nie wpłynie ona w pełnej wysokości nie wpłynie na konto pracownika.

Na konto operatora maszyn CNC, który zarabia 4500 brutto, pracuje w miejscu zamieszkania i ma ukończone 26 lat, wpłynie zaledwie 3260,58 zł. Natomiast pracodawca musi rzeczywiście wypłacić wraz ze wszelkimi składkami i podatkami aż 5421,60 zł (źródło obliczeń: https://wynagrodzenia.pl/).

Ustalając wynagrodzenie dla pracownika, czy też rozmawiając z nim o podwyżce, warto więc przedstawić także rzeczywisty koszt jego wynagrodzenia (nie uwzględniając oczywiście kosztów wdrożenia pracownika na stanowisko).